Celostátní soutěž Vesnice roku 2012 jde do finále, vyhraje finalista Ústeckého kraje obec Koštice?

Osmnáctý ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova již má své finalisty, kteří postupují do celostátního kola. Ústecký kraj bude reprezentovat obec Koštice na Lounsku. V letošním roce bylo v rámci krajských kol hodnoceno celkem 278 obcí ze třinácti krajů České republiky, a to v nejrůznějších oblastech. 

Jedná se o koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a  informační technologie obce.

Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Soutěž poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem “Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice”. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.
 
„V našem Ústeckém kraji se do soutěže zapojilo 22 obcí. Obce oceněné v krajském kole získávají příslib dotace pro rok 2013 v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova ve výši 600 tis. Kč za Modrou, Bílou a Oranžovou stuhu a 1 mil. Kč za Zlatou stuhu. Vítěz celostátního kola získá příslib dotace v celkové výši 2 mil. Kč,“ řekl radní pro cestovní ruch a regionální rozvoj Radek Vonka a dodává: „2. srpna budou slavnostně ve vítězné obci Koštice z okresu Louny předány jednotlivé ceny a pak už jenom budeme držet palce, aby se naše Koštice staly v září i vítězem celonárodním.“
 
Obce, které získaly ocenění Zlatá stuha (za vítězství v krajském kole) postupují dále do celostátního kola, které se uskuteční v termínu od 2. do 8. září 2012. Výsledky celostátního kola a nositele titulu "Vesnice roku 2012" vyhlásí ministr pro místní rozvoj dne 15. září 2012 v Luhačovicích v rámci konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu Písní a tancem.
 
„Koštice jsou obec s rozšířenou působností, spravují i přidružené obce Vojnice, Vojničky a Želevice. Právě výjimečná spolupráce Koštic a přidružených obcí pomohla k vítězství v krajském kole. Přibližně 600 obyvatel se může těšit ze spolupráce s obecním úřadem, komunitní plánování je zde prioritou a odpovídá místním specifikům i místním potřebám jednotlivých občanů,“ pochválil obec se Zlatou stuhou Radek Vonka.
 
Přehled všech oceněných obcí: 
 
Zlatá stuha - krajský vítěz
Obec: Koštice, okres: Louny
Modrá stuha - za společenský život
Obec: Klapý, okres: Litoměřice
Bílá stuha - za činnost s mládeží
Obec: Obrnice, okres: Most
Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu
Obec: Mnetěš, okres: Litoměřice
Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí
Obec: Srbská Kamenice, okres: Děčín
Cena naděje pro živý venkov - za místní spolkový život a občanskou společnost 
v obcích 
Obec: Vrbice, okres: Litoměřice
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova
 
Kategorie A
o    Obec: Chbany, okres: Chomutov
Rekonstrukce kaple (památka místního významu)
Kategorie B
o    Obec: Obrnice, okres: Most
Rekonstrukce budovy staré základní školy
Kategorie C
o   Obec: Hrušovany, okres: Chomutov
Nová venkovská stavba - krematorium
 
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny
Obec: Vrbice, místní část Vetlá, okres: Litoměřice
Diplom za vzorné vedení obecní kroniky
Obec: Slavětín, okres: Louny
Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena)
Obec: Martiněves, okres: Litoměřice
Diplom za rozvíjení lidových tradic
Obec: Koštice, okres: Louny
Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce
Obec: Výsluní, okres: Chomutov
Diplom za záchranu genofondu hrušní v Ústeckém kraji
Obec: Chbany, okres: Chomutov
Diplom za expozici o historii obce
Obec: Nové Sedlo, okres: Louny
Diplom za dynamický rozvoj obce
Obec: Strupčice, okres: Chomutov
Čestné uznání za podporu rozvoje tradice farmářských trhů
Obec: Drouzkovice, okres: Chomutov
Čestné uznání za budování naučné stezky
Obec: Bělušice, okres: Most
Čestné uznání za komplexní podporu fotbalového klubu
Obec: Lukavec, okres: Litoměřice
Čestné uznání za tvůrčí dramatickou činnost
Obec: Vchynice, okres: Litoměřice
Čestné uznání za trvalý harmonický rozvoj obce
Obec: Vědomice, okres: Litoměřice
Čestné uznání za obnovu venkovské sakrální architektury
Obec: Vrutice, okres: Litoměřice
Čestné uznání za podporu a rozvoj lázeňství
Obec: Mšené - lázné, okres: Litoměřice
Čestné uznání za komunitní práci s občany
Obec: Brozany nad Ohří, okres: Litoměřice
Čestné uznání za podporu volnočasových aktivit
Obec: Slatina, okres: Litoměřice
Čestné uznání za trvalý harmonický rozvoj obce
Obec: Hrušovany, okres: Chomutov
 
V rámci soutěže byla hodnocena tato kritéria:
1. Koncepční dokumenty
2. Společenský život
3. Aktivita občanů
4. Podnikání
5. Péče o stavební fond a obraz vesnic
6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií
7. Péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci
8. Péče o krajinu
9. Připravované záměry
10. Informační technologie obce a knihovnictví
 
Zpracovala: Bc. Ellen Herzogová, oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu KÚÚK